تماس باما

شعبه یک

رشت. خیایابان تختی.روبروی بانک ایران زمین. الکتریکی ولیعصر (عج)

تلفن های تماس 

013-33113178

013-33125781

فکس: 

013-33119169

شعبه دو

رشت. تقاطع گاز. روبروی پمپ بنزین. جنب پیتزا همشهری. الکتریکی ولیعصر (عج)

تلفکس

013-33473250